Условия

За използване на уебсайт https://growanddevelopwithus.com

С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА.

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат отношенията между потребителите (Потребител) и https://growanddevelopwithus.com (Доставчик).

Настоящите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители.

Доставчикът си запазва правото по всяко време да прави промени в ОУ. Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ. Потребителят има право да се откаже от услугите и да не използва уебсайта, ако не е съгласен с промените в новите редакции на ОУ.

Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

Продуктите, предлагани от growanddevelopwithus.com са авторски програми. Те са предмет на авторско право.

Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока/услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и основното предназначение на всяка избрана и закупена през сайта.

Потребителят може да поръчва с кликване върху бутона „Добави в количката” до изображението на избраната стока, следвайки указанията в уебсайта за завършване на поръчка.

Преди да изпрати поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

Потребителят се задължава да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата профила му.

Потребителят се задължава да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Доставчика, реализирани чрез обичайната им функционалност в уебсайта.

Потребителят се задължава да не използва, възпроизвежда, копира и разпространява, в цялост или отделни части от уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

Потребителят се задължава да се информира за промени в уебсайта, услугите и други, съгласно публикуваната в уебсайта информация за тези промени. Потребителят ще се счита обвързан с последната актуална версия на настоящите ОУ от датата за влизането им в сила, посочена в тях. В случай на несъгласие с нова версия на ОУ, Потребителят може да се откаже да използва услугите и/или на уебсайта на Доставчика чрез писмено уведомление.

Не се позволява извършването, на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash,PHP,HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси; заобикалянето, премахването на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп и действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

Потребителят има право да използва уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ, да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него, да прекрати по всяко време, използването на услугите и уебсайта, да върне закупена стока/и съгласно ЗЗП. Не подлежат на връщане стоки, за които са налице условията на чл.57 от ЗЗП. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Доставчика от страна на Потребителя в посочения срок.

Доставчикът има право, по всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги от него, както и да разширява обхвата на услугите, без уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това, да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване на условията, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес.

С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

Доставчикът си запазва правото да търси защита и компенсация за извършени нарушения на ОУ и по всяко време, по свое усмотрение да актуализира или да прави промени в цените на услугите в уебсайта.

Всички права, които не са изрично предоставени на потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазении принадлежат на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или лицата, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през уебсайта;
Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;

Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с продажбата, разплащанията и доставките на поръчани чрез е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраните стоки.

Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставките по независещи от него причини. Сроковете за доставка, са индикативни и могат да бъдат удължени при необходимост.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност Доставчикът изпраща данните само на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни.

С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, Потребителят изразява съгласието си за обработване на личните му данни.

Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, бази данни и софтуер, които са собственост на Доставчика.

Възпроизвеждането на услугите на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

За всички останали въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.